Общи условия

РАЗДЕЛ 1. 

ПРАВИЛА НА ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗПза продуктите от търговската марка „ДЗП” и уреждат взаимоотношенията на организатора на ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП с физическите лица, участващи в играта.

1.2. ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП предоставя възможност за получаването на два типа седмични награди – раници “ДЗП by Rockacoca” и кецове “Converse. Механизмът за спечелването на наградите е описан в Раздел 5 и Раздел 6 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2.

ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП е „Данон Сердика“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831617210, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Охридско езеро“ № 3, представлявано от Дора Стрезова – изпълнителен директор (по-долу за краткост „Организатора“).

2.2. ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП се организира и провежда от Организатора самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП.

РАЗДЕЛ 3.

СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП

3.1. ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП се провежда в периода от 01.09.2014 г. до 26.10.2014 г. включително.

3.3. Организаторът прави провеждането на ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП достояние на широката общественост чрез интернет-сайта www.dzp.bg и интернет-страницата на продуктите ДЗП във Facebook на адрес https://www.facebook.com/dzp.bg както и по други подходящи начини по свое усмотрение.

РАЗДЕЛ 4.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП 

4.1. В ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, „Тера Комюникейшънс“ АД (ЕИК 131384920),  дистрибуторите на Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца). 

4.2. Участник в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП е всяко физическо лице, което в периода на ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП е закупило промоционални продукти от търговската марка „ДЗП” и е регистрирало кодовете от продуктите в съответствие с Раздел 5 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 5.

ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП

5.1. В ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП участват всички продукти от търговската марка „ДЗП” (съгласно таблицата по-долу) със срок на годност, изтичащ през месец септември, октомври или ноември, 2014 г. Продукти със срок на годност, изтичащ преди месец септември или след месец ноември 2014 г., не участват в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП.

За получаване на наградата се изисква капачака за следните продукти: ДЗП Ягода 320 гр., ДЗП Кайсия 320гр., ДЗП Малина 320гр., ДЗП Шейк Банан 270г., ДЗП Шейк Ягода/Ванилия 270г., ДЗП Бъбъл Малина Лайм 270г, ДЗП Бъбъл Череша Шоколад 270г

За получаване на наградата се изисква опаковката за следните продукти: ДЗП Шоколадово мляко 330 мл., ДЗП Шоколадово мляко 1л., ДЗП ягода 1кг., ДЗП ягода 500г

5.2. За да участва в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП, потребителят следва да регистрира кода от капачката на закупените промоционални продукти по един от следните начини:

5.2.1. Като изпрати промоционалния код на кратък номер 1030 за всички мобилни оператори. Цената на 1 (един) SMS към кратък номер 1030 за абонати на Мобилтел и Виваком е 0.30 лева с ДДС, а за абонати на Глобул – 0.29 лева с ДДС, или съгласно конкретния тарифен план на участника. При регистрация чрез SMS участниците в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП се идентифицират чрез номера на мобилния телефон, от който е направена регистрацията на кода. Всеки следващ регистриран код се натрупва за жребиите за наградите само към онези кодове, регистрирани чрез същия номер на мобилен телефон;

5.2.2. Като регистрира промоционалния код на интернет-страницата www.dzp.bg. За да регистрира промоционалния код на www.dzp.bg, потребителят следва да въведе в съответните полета на регистрационната форма промоционалния код, име, фамилия, е-mail и номера на мобилния си телефон. В регистрационната форма не може да бъде попълван номер на стационарен телефон. След попълването на регистрационната форма се отваря нов екран, където потребителят да въведе кода от продукта.

5.3.1. Потребителите могат да регистрират кодове за участие в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП в срока за провеждане по т. 3.2.

5.3.2. Регистрация на промоционален код, извършена чрез SMS, или чрез интернет-страницата www.dzp.bg преди 1 септември 2014г. и/или след 26 октомври 2014 г., е невалидна и няма да участва в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП.

5.3.3. Регистрация на промоционален код, извършена чрез SMS или чрез интернет страницата www.dzp.bg, съдържаща некоректно изписан промоционален код съгласно настоящите правила, е невалидна и няма да участва в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП.

5.3.4. Регистрация на промоционален код, извършена чрез SMS или на интернет-страницата www.dzp.bg, съдържаща код от продукт, чийто срок на годност е изтекъл преди месец септември или след месец ноември 2014 г., е невалидна и няма да участва в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП.

5.3.5. За периода от един календарен ден (24 часа) участникът не може да регистрира чрез един номер на мобилен телефон повече от 5 (пет) промоционални кода (независимо дали регистрациите на кодове са извършени чрез SMS или чрез интернет-страницата www.dzp.bg)

5.3.6. Всеки участник, който успешно и валидно е регистрирал промоционален код чрез SMS, получава обратен SMS с линк към приложение за мобилен телефон - картинка с логото на ДЗП, която може да свали и запамети.

5.4. Всеки потребител, регистрирал успешно чрез един номер на мобилен телефон 5 (пет) промоционални кода участва в тегленията за награди в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП.

5.5.1. Промоционалният код представлява последователно изписване на цифрите от датата (ден-месец-година), часа на производство (час-минута-секунда) и следващите ги една, две или три цифри, в зависимост от промоционалния продукт (например 020313225833107).

5.5.2. Промоционалният код не включва следните символи: точка (.), двоеточие (:), наклонена черта (/). Промоционален код, съдържащ някой от горните символи, ще бъде счетен за валиден, в случай че без горните символи, поредицата от цифри представлява валиден код съгласно т. 5.5.1. 

5.6. Всеки промоционален код може да бъде регистриран за участие в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП само веднъж (независимо дали на кратък номер 1030 или на интернет-страницата www.dzp.bg).

5.7. Всеки участник участва в тегленията за награда с толкова участия, колкото пъти успешно е регистрирал чрез един номер на мобилен телефон общо 5 (пет) промоционални кода до датата на съответния жребий (напр. ако до датата на тегленето участникът успешно е регистрирал 10 (десет) промоционални кода, той участва с 2 (две) участия в жребия за награди - кецове “Converse” и чанти от “Rockacoca. Натрупаният брой участия на един потребител се запазват и включват във всички жребии на ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП.

5.8. За целия период всеки участник в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП може да бъде избран за победител само за 1 (един) брой награда кецове “Converse” и за 1 (един) брой чанта от “Rockacoca” независимо от общия регистриран брой кодове и независимо от различните номера на мобилни телефони, чрез които е регистрирал кодовете за участие. На мястото на участниците, които вече са спечелили, се изтеглят нови участници, имащи право да получат награда от ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП.

5.9. В жребиите за награди участват номерата на мобилни телефони на онези участници, които са регистрирали поне 5 (пет) промоционални кода до датата на съответния жребий, било то на кратък номер 1030 или на интернет-страницата www.dzp.bg. Телефонният номер на потребителя се включва в листата за жребиите толкова пъти, колкото потребителят успешно е регистрирал всеки 5 (пет) кода чрез същия номер на мобилен телефон.

РАЗДЕЛ 6. 

НАГРАДИ ОТ ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП

6.1. Участниците в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП участват в седмичните тегления за общо 32 (тридесет и два) чифта кецове “Converse” и 48 (четиридесет и осем) чанти от “Rockacoca” за целия период на играта, като наградите са разпределени между печелившите на случаен принцип от всички регистрирали поне 5 кода.

6.2. Печелившите се опеделят чрез тегления, провеждащи се на следващия работен ден след изтичането на даден период:

- Седмица 1: 01.09.2014 г. /00:01 ч./ до 07.09.2014 г. /23:59 ч./

- Седмица 2: 08.09.2014 г. /00:01 ч./ до 14.09.2014 г. /23:59 ч./

- Седмица 3: 15.09.2014 г. /00:01 ч./ до 21.09.2014 г. /23:59 ч./

- Седмица 4: 22.09.2014 г. /00:01 ч./ до 28.09.2014 г. /23:59 ч./

- Седмица 5: 29.09.2014 г. /00:01 ч./ до 05.10.2014 г. /23:59 ч./

- Седмица 6: 06.10.2014 г. /00:01 ч./ до 12.10.2014 г. /23:59 ч./

- Седмица 7: 13.10.2014 г. /00:01 ч./ до 19.10.2014 г. /23:59 ч./

- Седмица 8: 20.10.2014 г. /00:01 ч./ до 26.10.2014 г. /23:59 ч./

На всяко теглене ще бъдат определяни по 10 (десет) печеливши, от които 6 (шест) ще получат раница ДЗП, а останалите 4 (четири) ще получат кецове. Разпределението на видовете награди между отделните печеливши ще бъде на случаен принцип.

6.3. Всеки спечелил ще има възможността да персонализира спечелената награда. Персонализирането на награда са прави в отговор на получен e-mail от Организатора и включва следните стъпки:

 1. Избор на цвят на фона
 2. Избор на ДЗП животно – Панда, Пор или Прасе
 3. Добавяне на текст в означеното място 

След всяко теглене Организаторът изпраща SMS към изтеглените победители с указание за следващите стъпки за получаване на наградата, описани в Раздел 7.

6.4.1. Победителите от жребиите се обявяват на интернет-сайта www.dzp.bg с телефонния номер, чрез който са участвали, като последните 3 (три) цифри от телефонния номер се заместват със символите ХХХ

6.4.2. Участниците могат сами да проверят дали са спечелили награда от ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП на интернет-страницата www.dzp.bg в полето „печеливши“.

6.4.3. Участниците могат да получат информация дали са спечелили награда и на телефон 024191220 и телефон 0898 150 520 между 10:00 и 17:00 часа в работни дни. Телефонните линии няма да бъдат достъпни на официални празници и в неработни дни.

РАЗДЕЛ 7.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

7.1. В случай че регистрираните от участника кодове печелят награда от ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП , в работния ден след съответното теглене, участникът получава SMS със съобщение, че печели от ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП, както и указание да се обади на телефонните линии на ДЗП за да получи наградата си. Участникът спечелил награда е уведомяван чрез SMS, независимо дали е регистрирал печелившия код чрез SMS или на www.dzp.bg

7.2.1. Спечелилият участник следва да се обади на тел. 02/ 419 12 20 или телефон 0898 150 520 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомителния SMS по т. 7.1. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, на който да бъде доставена наградата, номер на кецовете (ако спечелената награда е кецове), е-mail адрес, на който да получи мeйл за персонализиране на наградата, както и да потвърди дали пази капачките от ДЗП

7.2.2. В случай че в срока по т. 7.2.1 спечелилият участник не се обади на телефонните линии на ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ ДЗП, се счита, че участникът се отказва от наградата си и Организаторът може на негово място да изтегли нов участник, който да получи съответната награда.

7.2.3 До 48 часа след обаждането, всеки спечелил, съгласил се да персонализира своята награда ще получи имейл с информация как да персонализира спечелената награда.

Участникът трябва да отговори в рамките на 5 (пет) работни дни на e-mail-a, като посочи

 1. Цвят на фона (жълт, зелен, син, розов, червен)
 2. Избор на ДЗП животно – Панда, Пор или Прасе
 3. Какъв текст да бъде написан на означеното място

7.2.4. В случай че в срока по т. 7.2.3 спечелилият участник не отговори на изпратения мейл или изяви нежелание да персонализира своята награда по време на разговора с оператор на ДЗП, то той ще получи награда с избран дизайн от Организатора.

7.3.1 Печелившите участници получават наградите си по куриер в срок от 45 (четиридесет и пет) работни дни от предоставянето на данните по т. 7.2.1 на посочения от тях пощенски адрес.

7.3.2. За да получи наградата, спечелилият участник трябва да предостави на куриера всички 5 (пет) промоционални капачки, с кодовете от които участникът е играл.

7.3.3 В случай че участникът не предостави на куриера необходимия брой капачки по т. 7.3.2, участникът губи правото си да получи наградата.

7.3.4 За всеки печеливш промоционален код от продукт се представя капачка в съответствие с таблицата по т. 5.1.

7.4. Организаторът може да изисква предоставянето и на други доказателства за удостоверяване самоличността на спечелилите участници по своя преценка.

7.5.1 В случай че спечелилият участник не бъде открит на адреса, наградата може да бъде получена от намиращо се на адреса лице, ако то удостовери писмено, че получава наградата от името на спечелилия участник и предостави на куриера необходимият брой капачки с печеливши промоционални кодове, описани в т. 7.3.2.

7.5.2. В случай че спечелилият участник или лице по т. 7.5.1 не бъде намерено на адреса при посещението на куриера, участникът може да потърси наградата си в куриерската служба в срока, указан в съобщението, оставено от куриера.

7.5.3 В случай че участникът не потърси наградата си в съответната куриерска служба в срока по т. 7.5.2, счита се, че участникът се отказва от правото си да получи наградата.

7.6. В случай че спечелилият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законен представител на същия.

7.7. Всички награди от ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП не могат да бъдат заменяни от Организатора за паричната им равностойност.

7.8. В случай че поръчаният номер на спечелените кецове се окаже, че не е точно по размера или не пасва по някакъв начин на участника, Организаторът не носи отговорност за смяната му с друг чифт

РАЗДЕЛ 8. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

8.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП, без да посочва причини за това. В случай че участник не желае повече да участва в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП, е необходимо да изпрати e-mail в свободен текст на адрес: consumers.line@danone.com

8.2. Участието на участник в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП може да бъде прекратено от Организатора при:

 • неизпълнение на задълженията на участника, произтичащи от настоящите правила;
 • прекратяване провеждането на ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП от Организатора по реда на т. 8.3 по-долу.

8.3. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страниците www.dzp.bg и www.facebook.com/dzp.bg или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за закупените продукти или извършени действия за участие в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП.

РАЗДЕЛ 9.

ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни с идентификационен № 89482 в електронния Регистър на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.

9.2. Като се включва в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП, всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора.

9.3. Участието на потребителите в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП.

9.4. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

 • администриране на провеждането на ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП и комуникация с участниците;
 • последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на правилата
 • провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора (директен маркетинг); и
 • изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на Организатора

9.5. С участието си в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения на e-mail адреса си във връзка с провеждането на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност и пазара или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на електронни съобщения от Организатора по тази точка по реда на т. 8.1. Отказът на участника по никакъв начин не оказва влияние на участието на същия в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП.

9.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП самостоятелно или чрез възлагане на трето лице, което ще се задължи да спазва съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП:

 • куриерската служба, избрана от Организатора за доставянето на наградите;
 • дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страниците www.dzp.bg и www.facebook.com/dzp.bg.
 • дружеството, избрано от Организатора за поддържане, организиране и администриране на ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП на кратък номер 1030;
 • партньорите, осигуряващи наградите на ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП.

9.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.

9.8. Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или други възрастни, които са техни законни представители, за участието си в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП и за предоставянето и ползването на техните данни съгласно настоящия раздел. С регистрацията си за участие в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили това съгласие на своите родители или други техни законни представители.

РАЗДЕЛ 10. 

ОТГОВОРНОСТ

10.1. С регистрацията си за участие в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП потребителите дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите правила и да се съобразяват с и спазват техните клаузи и регулации.

10.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП, или за грешки и/ или недостатъци при провеждане на ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страниците www.dzp.bg и www.facebook.com/dzp.bg и/или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

10.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

10.4. Организаторът запазва следните права:

10.4.1. При констатиране на нарушения в процеса на регистриране на промоционалните кодове – да дисквалифицира съответния участник от участие в тегленията за наградите от ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП.

10.4.2. При регистрирането на значителен брой промоционални кодове (независимо дали чрез Интернет или чрез SMS) или при регистриране на един промоционален код повече пъти чрез различни номера на мобилни телефони и в случай че участникът е изтеглен като печеливш в някой от жребиите на ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП, Организаторът има право да проведе разследване дали е налице злоупотреба с промоционални продукти и/или кодове и в случай на констатиране на такава злоупотреба да дисквалифицира участника от участие в ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ С ДЗП.

10.5. Организаторът не носи отговорност спрямо спечелил участник, предоставил невалиден телефон за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на награди, или който не може да предостави капачките /опаковките с печелившите промоционални кодове.

10.6. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за изпращане или получаване на съобщение, поради причина, произтичаща от: съответния GSM оператор, отношенията между изпращащия или получаващия участник и GSM оператора, чиито услуги ползва; телекомуникационното средство, което използва изпращащия или получаващия; местонахождението на участника к